Testing Divison

- Supervisor: Mr. Lý Ngọc Đức
- Deputy Manager: Mr. Đinh Hồng Vân
- E-mail: khaothi@huflit.edu.vn
- Telephone: (+84 8) 38.632.052 - Ext: 111