global youtube list

  • INTODUCTION ABOUT HUFLIT

Library

- Chairwoman: Ms. Nguyễn Thị Thanh Thủy
- E-mail: thuvien@huflit.edu.vn
- Telephone: (+84 8) 38.632.052 - Ext: 122 

a) Chức năng
Là đơn vị nghiệp vụ phục vụ cho công tác đào tạo và NCKH trong nhà trường.

b) Nhiệm vụ
- Quản lý, bảo quản, bổ sung giáo trình, sách, báo, tài liệu phục vụ có hiệu quả cho công tác đào tạo và NCKH; tổ chức tốt công tác phục vụ độc giả;
- Tổ chức thông tin về các sách tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo và NCKH;
- Kiểm tra, đôn đốc bảo đảm thực hiện nghiêm túc nội quy Thư viện;
- Phối hợp với Phòng Đào tạo, Ban KT-HT-ĐTSĐH trong việc tổ chức biên dịch sách, báo, tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo và NCKH;
- Ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động của thư viện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho cán bộ, giảng viên và sinh viên, kể cả việc tổ chức liên thông giữa các thư viện trong khu vực;
- Tổ chức việc giới thiệu sách mới liên quan đến các ngành, nghề đào tạo trong Trường.

c) Quyền hạn
- Được quyền đề xuất Hiệu trưởng các nội dung liên quan đến nhiệm vụ, trách nhiệm của Thư viện;
- Được quyền từ chối phục vụ bạn đọc nếu đề nghị không phù hợp với nội quy của Thư viện;
- Lập danh mục theo dõi, thống kê phân loại sách theo quy định;
- Bảo quản an toàn tài sản, sách và các trang thiết bị của thư viện, đặc biệt cần đảm bảo việc thực hiện nội quy phòng cháy chữa cháy; lưu và trả tiền thế chân của độc giả;
- Tiến hành kiểm kê sách hàng năm theo quy định của Hiệu trưởng;
- Là thành viên Hội đồng thi đua – khen thưởng – kỷ luật.